ثبت ازدواج

ثبت ازدواج

عقد دائم

عقد دائم آن است که مدّت زناشوئی در آن به هیچ وجه محدود یا معین نباشد یعنی به غیر از مهریه مدت زمانی بین زوجین به عنوان مدت عقد تعیین نشود.

عقد موقت

عقد یا صیغه موقت آن است که بین زن و مردی که هیچ مانعی از ازدواج نداشته باشند با ذکر مهر معین تا زمان مشخصی عقد ازدواج بسته شود.

معرفی به آزمایشگاه

پیش از ثبت عقد دائم زوجین باید از طرف دفتر رسمی ازدواج به آزمایشگاههای مجاز معرفی شوند و پس از اخذ جواب آزمایش برای ثبت عقد اقدام نمایند.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.